Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  

Powrót

1. Opis systemu

W celu usprawnienia obiegu informacji finansowej w Politechnice Śląskiej wdrożony został komputerowy system :

"STUDIA PODYPLOMOWE, DOKTORANCKIE I KURSY SPECJALNE”

Od dnia 1.10.2012r. za pomocą aplikacji umieszczonej na stronie internetowej Administracji Centralnej Politechniki Śląskiej można on-line  sprawdzać wykonanie budżetu SPD, SD i KS. 
System ma wspomagać kierownika SPD, SD lub KS oraz służby finansowe we właściwym przygotowaniu budżetu  i sprawozdań z jego wykonania na potrzeby kierownika i jednostki.
System przeznaczony jest dla kierowników SPD, SD i KS oraz osób prowadzących sprawy finansowe jednostki i pełnomocników kwestora.
Tylko osoby upoważnione przez kierownika SPD, SD i KS uzyskają dostęp do informacji przygotowywanych przez system SPD

Użytkownik systemu SPD uzyskuje dostęp do katalogu, w którym umieszczane będą pliki zawierające  aktualne dane tzn. dane zaksięgowane przez system Finansowo-Księgowy Kwestury w dniu poprzednim oraz dane z systemu ZAM o zarezerwowanych środkach.

2. Jak zarejestrować nowego użytkownika systemu

1. Nie rejestrujemy nowych użytkowników systemu SPD.

2. W celu zarejestrowania nowego użytkownika do modułu Raport listy transakcji księgi w ZSI należy wysłać wiadomość na adres e-mail: uprawnienia.zsi@polsl.pl.

3. Wiadomość musi być wysłana przez dysponenta uprawnień (kierownika jednostki). Powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika oraz numery MPK, do których ma mieć użytkownik dostęp.

4. Administrator systemu dokonuje rejestracji użytkownika, nadaje uprawnienia i informuje o ich nadaniu pocztą elektroniczną.
Użytkownik może rozpocząć pracę w systemie posługując się własnym identyfikatorem i hasłem do poczty.

5. Ze względu na bezpieczeństwo danych, dostęp do systemu jest ograniczony. 
Zarejestrowani pracownicy lub doktoranci związani z Politechniką Śląską umową cywilno-prawną są uprawnionymi użytkownikami tego systemu w jednostce i zobligowani do zachowania zasady poufności informacji.

3. Jak wyrejestrować użytkownika systemu

W przypadku gdy pracownik utraci zdolność rejestracji (zwolnienie, przejście na emeryturę, itp.) należy bezzwłocznie dokonać wyrejestrowania użytkownika z systemu.
W tym celu należy powiadomić
administratora (Marcin Kujawa tel. 32 237-15-03) i przesłać do Działu Oprogramowania i Eksploatacji Systemów Komputerowych Administracji Centralnej (pok.311) Wniosek o wyrejestrowanie użytkownika systemu SPD

4. Informacje ogólne

Informacji w sprawach merytorycznych udziela:  Violetta Kasperska-Brudny (32 237-22-33) lub Joanna Kuczkowska (32 237-23-83).

 

Powrót

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 20.11.201
5