Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  

.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 5 kwietnia 2007r.   Druki: CFR-1, CFR-2

23 maja 2001 r

wg rozdzielnika RA-12/00/01

Dotyczy: opodatkowania dochodu uzyskanego przez osoby zagraniczne, nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podatkiem dochodowym od osób fizycznych - CERTYFIKAT REZYDENCJI.

Zgodnie ze znowelizowanym ust. 2 art.29 ustawy z dnia 26.07.1991 (Dz. U. Nr 14 poz.176 wraz z późn. zm.) wprowadzono obowiązek posiadania przez obcokrajowców dla celów podatkowych tzw. certyfikatu rezydencji.

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą, wydany przez właściwą administrację podatkową danego kraju a przedstawiany przez obcokrajowca polskiemu płatnikowi, w celu właściwego naliczenia podatku. Certyfikat wydany w języku obcym winien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z umowami o podwójnym opodatkowaniu certyfikaty stosuje się do wypłat:
- z tyt. umowy zlecenia, umowy o dzieło
- z tyt. umowy wykonywania pracy na podstawie stosunku służbowego
lub stosunku pracy.

Posiadanie certyfikatu rezydencji dotyczy również gdy umowa o podwójnym opodatkowaniu (UPO) przewiduje zwolnienie z opodatkowania dochodów pochodzących
z kraju źródła (tj. kraju w którym obcokrajowiec podejmuje pracę).
Certyfikat dołączany jest odpowiednio do rachunku lub do odpowiedniej umowy o pracę.
W przypadku, gdy obcokrajowiec rezygnuje z postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, rachunek winien być opatrzony oświadczeniem "rezygnuję z opodatkowania przy zastosowaniu UPO" lub oświadczenie o tej treści składane jest przy podpisywaniu umowy o pracę w dziale spraw osobowych.

Pracownicy Politechniki Śląskiej podejmujący pracę za granicą winni przed wyjazdem zaopatrzyć się w stosowne certyfikaty w języku kraju docelowego.

Szczegółowych informacji udziela Inspektorat Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych tel. 237-27-70.
Informacje powyższe podaje się do wiadomości i stosowania przy przygotowaniu dokumentów płacowych na rzecz obcokrajowców.

/ Podpisał : mgr inż. Wojciech Wydrychiewicz/

Otrzymują:
- R,RN,RD,RO,RA,AK,WW,WP
- wszystkie jednostki i komórki organizacyjne

© Serwer Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej.
Ostatnia modyfikacja 23.05.2007, opieka:
Kazimierz Banasik