Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  

Druki Centralnej Bazy Danych i Ochrona Danych Osobowych

 1. Druk CBD: Przyjęcie do pracy, zmiana lub korekta danych, przejście na emeryturę - obowiązuje pracowników
 2. Druk CBD: Przyjęcie, zmiana lub korekta danych, przejście na emeryturę - obowiązuje uczestników studiów doktoranckich
 3. Druk DOS: Dane Osobowe Spadkobiercy - obowiązuje podatników otrzymujących wypłaty po zmarłych.
 4. Zawiadomienie o wszczęciu przewodu doktorskiego - załącznik do Zarz. JM Rektora nr 37/02/03 (aktywny pdf)
 5. Kartoteka Komputera ADC (aktywny pdf)  
 6. Karta Nieruchomości ADC (aktywny pdf
 7. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/08/09 (ochrona danych osobowych - Upoważnienie ...)  
 8. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 67/08/09 (ochrona danych osobowych - Wykaz osób ...)  
 9. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 67/08/09 (ochrona danych osobowych -  Oświadczenie ...)  

Fundusze Europejskie (7.PR, Fund. Norweski) i inne środki pozabudżetowe
Załączniki do Zarz.13/07/08   - Dodatkowe wynagrodzenie za realizację projektu (z poźn. zm. Zarz.42/07/08, zm.Zarz.28/08/09).

 1. Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia i ustalenia SGU z tyt. realizacji zadań w ramach projektu (pdf) ,   (doc)
 2. Aneks (pdf)   Aneks (doc)
 3. Karta pracy (pdf),   Karta pracy (doc)
 4. Zlecenie wypłaty (pdf),   Zlecenie wypłaty (doc)
 5. Oświadczenie ZUS (pdf),   Oświadczenie ZUS (doc)

Druki Inspektoratu BHP

Wypadki przy pracy:

 1. Zgłoszenie wypadku przy pracy (14.08.2007)
 2. Opinia lekarska  (14.08.2007)
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 (druk ZUS) (14.08.2007)
 4. Wyjaśnienia poszkodowanego (13.01.2020)  
 5. Informacje świadka (13.01.2020)  
 6. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie (14.08.2007)
 7. Protokół powypadkowy (14.08.2007)

Wypadki w drodze do/z pracy:

 1. Zgłoszenie wypadku w drodze do i z pracy (14.08.2007)
 2. Opinia lekarska (14.08.2007)
 3. Oświadczenie poszkodowanego (14.08.2007)
 4. Oświadczenie świadka (14.08.2007)
 5. Karta wypadków w drodze do i z pracy (14.08.2007)

Choroby zawodowe:

 1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (14.08.2007)
 2. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (14.08.2007)
 3. Karta oceny narażenia zawodowego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej (14.08.2007)

Ocena Ryzyka Zawodowego:

 1. Zmiany w dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego (08.10.2007)

Szkolenia Okresowe:

 1. Zgłoszenie pracowników na szkolenie okresowe (22.10.2007)

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież  i obuwie robocze:

 1. Wykaz stanowisk (22.10.2007)
 2. Zasady przydzielania (22.10.2007)

Szkolenia wstępne ogólne i szczegółowe na stanowisku pracy:

 1. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp (22.09.2011)  
 2. Rejestr szkoleń bhp (22.09.2011)  

Druki dotyczące współpracy z zagranicą

 1. Wniosek o wyjazd za granicę (24.09.2013)
 2. Wniosek o skierowanie za granicę (24.09.2013)
 3. Skierowanie za granicę (24.09.2013)
 4. Umowa (24.09.2013)
 5. Zlecenie dokonania przelewu za granicę (24.09.2013)
 6. Zlecenie wypłaty zaliczki dewizowej (24.09.2013)
 7. Rozliczenie dewizowe wyjazdów za granicę (24.09.2013)
 8. Rachunek kosztów podróży (24.09.2013)
 9. Ewidencja przebiegu pojazdu (24.09.2013)
 10. Raport roczny (24.09.2013)
 11. Umowa dofinansowania pobytu osób przyjeżdżających na Politechnikę Śląską (21.06.2010)
 12. Zlecenie wypłaty gotówki w związku z przyjazdem z zagranicy (21.06.2010)
 13. Rozliczenie kosztów przyjazdu (21.06.2010)

Druki Sekcji Kadr 

 1. Druk CBD: Przyjęcie do pracy, zmiana lub korekta danych, przejście na emeryturę - obowiązuje pracowników
 2. Druk CBD: Przyjęcie, zmiana lub korekta danych, przejście na emeryturę - obowiązuje uczestników studiów doktoranckich
 3. Medale, Ordery i Odznaki: 

 4. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia (22.01.2013)  
 5. Wniosek o nadanie "Medalu za Długoletnią Służbę" (20.01.2014)
 6. Wniosek o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" (30.01.2008)
 7. Wniosek o nadanie odznaki "Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej" (30.01.2008)

Druki Sekcji Płac

 1. PIT-2
 2. Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 3. Oświadczenie pracownika dla celów ulgowego obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. Oświadczenie w celu niepomniejszania przez płatnika zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek 
 5. Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy  
 6. Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów  
 7. Certyfikat rezydencji: CFR-1, CFR-2
 8. Oświadczenie studenta/doktoranta do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
 9. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 10. Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
 11. Wyrejestrowanie studenta/doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego
 12. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym lub pobierającej zasiłek macierzyński
 13. Oświadczenie o przekroczeniu limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (aktywny pdf)  
 14. Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem  
 15. Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny  
 16. Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego  
 17. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat  
 18. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne  
 19. Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 20. Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego  
 21. Wniosek o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu  
 22. Oświadczenie dot. zaprzestania pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych  
 23. Oświadczenie dot. zaprzestania stosowania podwyższonych kosztów uzyskania  
 24. Wniosek pracownika/zleceniobiorcy dot. poboru zaliczek bez zwolnienia na podatek w 2020 r.  
 25. Wniosek o sporządzenie i przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)  
 26. Karta Pracy - typ R  [ pdf ] [ xls ]  (1.01.2007)
  (Od 1.10.2007r. za dodatkowy dyżur w niedzielę i święta bez udzielenia dnia wolnego należy wypłacać jeden dodatek 100% - Uchwała SN z 15.02.2006r.)
 27. Umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami Uczelni oraz osobami spoza Uczelni
  1. Umowa zlecenia  (wg zarządzenia 151/2020 z dnia 13.07.2020)
  2. Umowa o dzieło  (wg zarządzenia 151/2020 z dnia 13.07.2020)
 28. Rachunek do umów zlecenia i o dzieło  (wg zarządzenia 151/2020 z dnia 13.07.2020)
 29. Zlecenie przelewu wypłaty za granicę (27.05.2020)  

 

   

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 28.04.2021