Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  

Druki Centralnej Bazy Danych i Ochrona Danych Osobowych

 1. Druk CBD: Przyjęcie do pracy, zmiana lub korekta danych, przejście na emeryturę - obowiązuje pracowników
 2. Druk CBD: Przyjęcie, zmiana lub korekta danych, przejście na emeryturę - obowiązuje uczestników studiów doktoranckich
 3. Druk DOS: Dane Osobowe Spadkobiercy - obowiązuje podatników otrzymujących wypłaty po zmarłych.
 4. Zawiadomienie o wszczęciu przewodu doktorskiego - załącznik do Zarz. JM Rektora nr 37/02/03 (aktywny pdf)
 5. Kartoteka Komputera ADC (aktywny pdf)  
 6. Karta Nieruchomości ADC (aktywny pdf
 7. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/08/09 (ochrona danych osobowych - Upoważnienie ...)  
 8. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 67/08/09 (ochrona danych osobowych - Wykaz osób ...)  
 9. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 67/08/09 (ochrona danych osobowych -  Oświadczenie ...)  

Fundusze Europejskie (7.PR, Fund. Norweski) i inne środki pozabudżetowe
Załączniki do Zarz.13/07/08   - Dodatkowe wynagrodzenie za realizację projektu (z poźn. zm. Zarz.42/07/08, zm.Zarz.28/08/09).

 1. Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia i ustalenia SGU z tyt. realizacji zadań w ramach projektu (pdf) ,   (doc)
 2. Aneks (pdf)   Aneks (doc)
 3. Karta pracy (pdf),   Karta pracy (doc)
 4. Zlecenie wypłaty (pdf),   Zlecenie wypłaty (doc)
 5. Oświadczenie ZUS (pdf),   Oświadczenie ZUS (doc)

Druki Kwestury

 1. Informacja o przychodach i kosztach jednostki   - szablon do wypełnienia  lub  druk do pobrania (rar)  (20.02.2004)
 2. Wykaz aparatury zakupionej do realizacji zadań badawczych w ramach badań własnych (10.01.2008 plik doc)
 3. Wykaz aparatury zakupionej do realizacji zadań badawczych w ramach działalności statutowej (10.01.2008 plik doc)
 4. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych (aktywny pdf 22.02.2008)
 5. Protokół przyjęcia (13.03.2008 plik doc Dokument należy przygotować w 3 egzemplarzach)
 6. Protokół złomowania (13.03.2008 plik doc)
 7. Zmiana miejsca użytkowania (13.03.2008 plik doc Dokument należy przygotować w 3 egzemplarzach )
 8. Likwidacja środka trwałego (06.04.2008 Likwidacja ) 
 9. Wzór noty księgowej (14.01.2016)
 10. Opis dowodu księgowego (14.01.2016) 

Druki Działu Gospodarki Nieruchomościami

 1. Wniosek o wystawienie "Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane"

Druki Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

 1. Załącznik do zapotrzebowania na dostawy i usługi (14.09.2016)   
 2. Załącznik do zapotrzebowania na roboty budowlane (07.06.2017) 
 3. Wniosek o zawarcie umowy o dzieło/zlecenia (10.04.2015)
 4. Kalkulator menu usługi cateringowej (20.08.2019)  
 5. Zlecenie usługi cateringowej (20.08.2019)  
 6. Zapytanie ofertowe usługi cateringowej (20.08.2019)  
 7. Tabela parametrów technicznych dla sprzętu komputerowego (15.03.2019)  
 8. Zapytanie o rezerwację (05.03.2019)    

Druki Inspektoratu BHP

Wypadki przy pracy:

 1. Zgłoszenie wypadku przy pracy (14.08.2007)
 2. Opinia lekarska  (14.08.2007)
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 (druk ZUS) (14.08.2007)
 4. Wyjaśnienia poszkodowanego (14.08.2007)
 5. Informacje świadka (14.08.2007)
 6. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie (14.08.2007)
 7. Protokół powypadkowy (14.08.2007)

Wypadki w drodze do/z pracy:

 1. Zgłoszenie wypadku w drodze do i z pracy (14.08.2007)
 2. Opinia lekarska (14.08.2007)
 3. Oświadczenie poszkodowanego (14.08.2007)
 4. Oświadczenie świadka (14.08.2007)
 5. Karta wypadków w drodze do i z pracy (14.08.2007)

Choroby zawodowe:

 1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (14.08.2007)
 2. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (14.08.2007)
 3. Karta oceny narażenia zawodowego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej (14.08.2007)

Ocena Ryzyka Zawodowego:

 1. Zmiany w dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego (08.10.2007)

Szkolenia Okresowe:

 1. Zgłoszenie pracowników na szkolenie okresowe (22.10.2007)

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież  i obuwie robocze:

 1. Wykaz stanowisk (22.10.2007)
 2. Zasady przydzielania (22.10.2007)

Szkolenia wstępne ogólne i szczegółowe na stanowisku pracy:

 1. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp (22.09.2011)  
 2. Rejestr szkoleń bhp (22.09.2011)  

Druki dotyczące współpracy z zagranicą

 1. Wniosek o wyjazd za granicę (24.09.2013)
 2. Wniosek o skierowanie za granicę (24.09.2013)
 3. Skierowanie za granicę (24.09.2013)
 4. Umowa (24.09.2013)
 5. Zlecenie dokonania przelewu za granicę (24.09.2013)
 6. Zlecenie wypłaty zaliczki dewizowej (24.09.2013)
 7. Rozliczenie dewizowe wyjazdów za granicę (24.09.2013)
 8. Rachunek kosztów podróży (24.09.2013)
 9. Ewidencja przebiegu pojazdu (24.09.2013)
 10. Raport roczny (24.09.2013)
 11. Umowa dofinansowania pobytu osób przyjeżdżających na Politechnikę Śląską (21.06.2010)
 12. Zlecenie wypłaty gotówki w związku z przyjazdem z zagranicy (21.06.2010)
 13. Rozliczenie kosztów przyjazdu (21.06.2010)

Druki Sekcji Podatków i ZUS

 1. PIT-2
 2. Upoważnienie do odbioru PIT11
 3. Oświadczenie - Częściowe zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy w 2019r
 4. Oświadczenie - Dodatkowe zmniejszenie zaliczek na podatek dochodowy w 2019r
 5. Oświadczenie o niestosowanie ulgi podatkowej 
 6. Wniosek dot. zwiększenia potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 7. Oświadczenie pracownika w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania w związku z dojazdami do pracy
 8. Certyfikat rezydencji: CFR-1, CFR-2
 9. Rachunek dla obcokrajowca (16.05.2008 pdf, plik doc)
 10. Oświadczenie dla stypendysty i studenta
 11. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 12. Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
 13. Wyrejestrowanie studenta/doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego
 14. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym lub pobierającej zasiłek macierzyński
 15. Kody do wypełniana dokumentów ZUS (doc)
 16. Oświadczenie o przekroczeniu limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (aktywny pdf)  
 17. Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem  
 18. Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny  
 19. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat  
 20. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
 21. Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 22. Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 23. Dane o wychowankach, uczniach, studentach, słuchaczach posiadających przyznany stopień niepełnosprawności (aktywny pdf)
 24. Wniosek dot. zaprzestania stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu  
 25. Oświadczenie dot. zaprzestania pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych  
 26. Oświadczenie dot. zaprzestania stosowania podwyższonych kosztów uzyskania  
 27. Oświadczenie dot. zwolnienia z pobierania zaliczek na podatek w 2019 r.  

Druki Sekcji Kadr 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (25.08.2009)
 2.  
 3. Druk CBD: Przyjęcie do pracy, zmiana lub korekta danych, przejście na emeryturę - obowiązuje pracowników
 4. Druk CBD: Przyjęcie, zmiana lub korekta danych, przejście na emeryturę - obowiązuje uczestników studiów doktoranckich
 5. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (30.01.2008)

  Medale, Ordery i Odznaki:
   
 6. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia (22.01.2013)  
 7. Wniosek o nadanie "Medalu za Długoletnią Służbę" (20.01.2014)
 8. Wniosek o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" (30.01.2008)
 9. Wniosek o nadanie odznaki "Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej" (30.01.2008)

Druki Sekcji Płac

 1. Karta Pracy - typ R  [ pdf ] [ xls ]  (1.01.2007)
  (Od 1.10.2007r. za dodatkowy dyżur w niedzielę i święta bez udzielenia dnia wolnego należy wypłacać jeden dodatek 100% - Uchwała SN z 15.02.2006r.)
 2. Harmonogram pracy portierów 2009 
 3. Harmonogram pracy portierów 2008
 4. Harmonogram pracy portierów 2007
 5. Harmonogram pracy portierów 2006
 6. Harmonogram pracy portierów 2005
 7. Harmonogram pracy portierów 2004
 8. Harmonogram pracy portierów 2003
 9. Umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami Administracji Centralnej
  1. Umowa zlecenia (15.07.2009 aktywny pdf, plik doc)  (od 01.09.2009 za pomocą modułu Umowy Cywilo-Prawne systemu ZAM)
  2. Umowa o dzieło (15.07.2009 aktywny pdf, plik doc)   (od 01.09.2009 za pomocą modułu Umowy Cywilo-Prawne systemu ZAM)
 10. Umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami pozostałych jednostek organizacyjnych oraz osobami spoza Uczelni
  1. Umowa zlecenia (15.07.2009 aktywny pdf, plik doc)  (od 01.09.2009 za pomocą modułu Umowy Cywilo-Prawne systemu ZAM)
  2. Umowa o dzieło (15.07.2009 aktywny pdf, plik doc)   (od 01.09.2009 za pomocą modułu Umowy Cywilo-Prawne systemu ZAM)
 11. Rachunek do umów zlecenia i o dzieło (15.07.2009 aktywny pdf, plik doc)  (od 01.09.2009 za pomocą modułu Umowy Cywilo-Prawne systemu ZAM)
 12. Zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy zlecenia / umowy o dzieło (11.02.2003 aktywny pdf)
 13. Zlecenie przelewu wypłaty za granicę (aktywny pdf, plik xls)
 14. Oświadczenie o ZUS-ie w działalności gospodarczej - umowa zlecenie bez składek ZUS (22.10.2003 aktywny pdf, plik doc)
 15. Załączniki: Dokumentacja pracy (aktywny pdf, plik doc)Zestawienie ilości Godzin przy wykonywaniu pracy N-B   (6.04.2006 aktywny pdf, plik doc)
 16. Rachunek dla obcokrajowca (16.05.2008 pdf, plik doc)
 17. Oświadczenie w sprawie naliczania składek na Fundusz Pracy  

 

   

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 01.10.2019