Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  

Druki Centralnej Bazy Danych i Ochrona Danych Osobowych

 1. Druk CBD: Przyjęcie do pracy, zmiana lub korekta danych, przejście na emeryturę - obowiązuje pracowników
 2. Druk CBD: Przyjęcie, zmiana lub korekta danych, przejście na emeryturę - obowiązuje uczestników studiów doktoranckich
 3. Druk DOS: Dane Osobowe Spadkobiercy - obowiązuje podatników otrzymujących wypłaty po zmarłych.
 4. Zawiadomienie o wszczęciu przewodu doktorskiego - załącznik do Zarz. JM Rektora nr 37/02/03 (aktywny pdf)
 5. Kartoteka Komputera ADC (aktywny pdf)  
 6. Karta Nieruchomości ADC (aktywny pdf
 7. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/08/09 (ochrona danych osobowych - Upoważnienie ...)  
 8. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 67/08/09 (ochrona danych osobowych - Wykaz osób ...)  
 9. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 67/08/09 (ochrona danych osobowych -  Oświadczenie ...)  

Fundusze Europejskie (7.PR, Fund. Norweski) i inne środki pozabudżetowe
Załączniki do Zarz.13/07/08   - Dodatkowe wynagrodzenie za realizację projektu (z poźn. zm. Zarz.42/07/08, zm.Zarz.28/08/09).

 1. Wniosek o zwiększenie wynagrodzenia i ustalenia SGU z tyt. realizacji zadań w ramach projektu (pdf) ,   (doc)
 2. Aneks (pdf)   Aneks (doc)
 3. Karta pracy (pdf),   Karta pracy (doc)
 4. Zlecenie wypłaty (pdf),   Zlecenie wypłaty (doc)
 5. Oświadczenie ZUS (pdf),   Oświadczenie ZUS (doc)

Druki Działu Wynagrodzeń

 1. Karta Pracy - typ R  [ pdf ] [ xls ]  (1.01.2007)
  (Od 1.10.2007r. za dodatkowy dyżur w niedzielę i święta bez udzielenia dnia wolnego należy wypłacać jeden dodatek 100% - Uchwała SN z 15.02.2006r.)
 2. Harmonogram pracy portierów 2009 
 3. Harmonogram pracy portierów 2008
 4. Harmonogram pracy portierów 2007
 5. Harmonogram pracy portierów 2006
 6. Harmonogram pracy portierów 2005
 7. Harmonogram pracy portierów 2004
 8. Harmonogram pracy portierów 2003

Druki Kwestury

 1. Informacja o przychodach i kosztach jednostki   - szablon do wypełnienia  lub  druk do pobrania (rar)  (20.02.2004)
 2. Wykaz aparatury zakupionej do realizacji zadań badawczych w ramach badań własnych (10.01.2008 plik doc)
 3. Wykaz aparatury zakupionej do realizacji zadań badawczych w ramach działalności statutowej (10.01.2008 plik doc)
 4. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych (aktywny pdf 22.02.2008)
 5. Protokół przyjęcia (13.03.2008 plik doc Dokument należy przygotować w 3 egzemplarzach)
 6. Protokół złomowania (13.03.2008 plik doc)
 7. Zmiana miejsca użytkowania (13.03.2008 plik doc Dokument należy przygotować w 3 egzemplarzach )
 8. Likwidacja środka trwałego (06.04.2008 Likwidacja ) 
 9. Wzór noty księgowej (14.01.2016)
 10. Opis dowodu księgowego (14.01.2016) 

Druki Działu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych

 1. Wniosek o wystawienie "Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane"

Druki Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

 1. Załącznik do zapotrzebowania na dostawy i usługi (14.09.2016)   
 2. Załącznik do zapotrzebowania na roboty budowlane (03.10.2016)  
 3. Formularz zlecenia na dostawę artykułów spożywczych (05.02.2016)  
 4. Kalkulator artykułów spożywczych (05.02.2016)  
 5. Wniosek o zawarcie umowy o dzieło/zlecenia (10.04.2015)
 6. Zapytanie o rezerwację (31.08.2016)
 7. Wykaz menu dla cateringu z obsługa kelnerską (15.12.2015)
 8. Zlecenie dla cateringu z obsługa kelnerską (15.12.2015)
 9. Zapytanie ofertowe dla cateringu z obsługa kelnerską (15.12.2015)
 10. Tabela parametrów technicznych dla sprzętu komputerowego (21.01.2016)
 11. Zlecenie usługi transportowej - autokar (30.01.2016)  
 12. Zlecenie usługi transportowej - bus (30.01.2016)  
 13. Protokół z realizacji usługi transportowej - autokar (30.01.2016)  
 14. Protokół z realizacji usługi transportowej - bus (30.01.2016)

Druki Inspektoratu BHP

Wypadki przy pracy:

 1. Zgłoszenie wypadku przy pracy (14.08.2007)
 2. Opinia lekarska  (14.08.2007)
 3. Zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 (druk ZUS) (14.08.2007)
 4. Wyjaśnienia poszkodowanego (14.08.2007)
 5. Informacje świadka (14.08.2007)
 6. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie (14.08.2007)
 7. Protokół powypadkowy (14.08.2007)

Wypadki w drodze do/z pracy:

 1. Zgłoszenie wypadku w drodze do i z pracy (14.08.2007)
 2. Opinia lekarska (14.08.2007)
 3. Oświadczenie poszkodowanego (14.08.2007)
 4. Oświadczenie świadka (14.08.2007)
 5. Karta wypadków w drodze do i z pracy (14.08.2007)

Choroby zawodowe:

 1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (14.08.2007)
 2. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (14.08.2007)
 3. Karta oceny narażenia zawodowego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej (14.08.2007)

Ocena Ryzyka Zawodowego:

 1. Zmiany w dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego (08.10.2007)

Szkolenia Okresowe:

 1. Zgłoszenie pracowników na szkolenie okresowe (22.10.2007)

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież  i obuwie robocze:

 1. Wykaz stanowisk (22.10.2007)
 2. Zasady przydzielania (22.10.2007)

Szkolenia wstępne ogólne i szczegółowe na stanowisku pracy:

 1. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp (22.09.2011)  
 2. Rejestr szkoleń bhp (22.09.2011)  

Druki dotyczące współpracy z zagranicą

 1. Wniosek o wyjazd za granicę (24.09.2013)
 2. Wniosek o skierowanie za granicę (24.09.2013)
 3. Skierowanie za granicę (24.09.2013)
 4. Umowa (24.09.2013)
 5. Zlecenie dokonania przelewu za granicę (24.09.2013)
 6. Zlecenie wypłaty zaliczki dewizowej (24.09.2013)
 7. Rozliczenie dewizowe wyjazdów za granicę (24.09.2013)
 8. Rachunek kosztów podróży (24.09.2013)
 9. Ewidencja przebiegu pojazdu (24.09.2013)
 10. Raport roczny (24.09.2013)
 11. Umowa dofinansowania pobytu osób przyjeżdżających na Politechnikę Śląską (21.06.2010)
 12. Zlecenie wypłaty gotówki w związku z przyjazdem z zagranicy (21.06.2010)
 13. Rozliczenie kosztów przyjazdu (21.06.2010)

Druki Sekcji Honoraria

 1. Umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami Administracji Centralnej
  1. Umowa zlecenia (15.07.2009 aktywny pdf, plik doc)  (od 01.09.2009 za pomocą modułu Umowy Cywilo-Prawne systemu ZAM)
  2. Umowa o dzieło (15.07.2009 aktywny pdf, plik doc)   (od 01.09.2009 za pomocą modułu Umowy Cywilo-Prawne systemu ZAM)
 2. Umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami pozostałych jednostek organizacyjnych oraz osobami spoza Uczelni
  1. Umowa zlecenia (15.07.2009 aktywny pdf, plik doc)  (od 01.09.2009 za pomocą modułu Umowy Cywilo-Prawne systemu ZAM)
  2. Umowa o dzieło (15.07.2009 aktywny pdf, plik doc)   (od 01.09.2009 za pomocą modułu Umowy Cywilo-Prawne systemu ZAM)
 3. Rachunek do umów zlecenia i o dzieło (15.07.2009 aktywny pdf, plik doc)  (od 01.09.2009 za pomocą modułu Umowy Cywilo-Prawne systemu ZAM)
 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy zlecenia / umowy o dzieło (11.02.2003 aktywny pdf)
 5. Zlecenie przelewu wypłaty za granicę (aktywny pdf, plik xls)
 6. Oświadczenie o ZUS-ie w działalności gospodarczej - umowa zlecenie bez składek ZUS (22.10.2003 aktywny pdf, plik doc)
 7. Załączniki: Dokumentacja pracy (aktywny pdf, plik doc)Zestawienie ilości Godzin przy wykonywaniu pracy N-B   (6.04.2006 aktywny pdf, plik doc)
 8. Rachunek dla obcokrajowca (16.05.2008 pdf, plik doc)
 9. Oświadczenie w sprawie naliczania składek na Fundusz Pracy  

Druki do Koordynatora Obciążeń Dydaktycznych

 1. Umowa zlecenie - dydaktyczna (6.04.2006 aktywny pdf, plik doc
 2. Wykaz zleconych zajęć dydaktycznych  - (załącznik do umowy) (11.08.2009 aktywny pdf, plik doc) 
 3. Rozliczenie do Umowy dydaktycznej  - strona1 (drukować dwustronnie - wykaz zajęć wykonanych) (12.03.2004 aktywny pdf, plik doc)
 4. Rozliczenie do Umowy dydaktycznej  - strona2 (drukować dwustronnie - rozliczenie finansowe)  (25.02.2008 aktywny pdf, plik doc)
 5. Oświadczenie dot. kosztów autorskich - (załącznik do Indywidualnego rozliczenia - pkt3)  (30.03.2004 aktywny pdf, plik doc)  

Druki Działu Podatków i ZUS

 1. PIT-2  PIT-12
 2. Upoważnienie do odbioru PIT11
 3. Oświadczenie - Częściowe zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy w 2017r
 4. Oświadczenie - Dodatkowe zmniejszenie zaliczek na podatek dochodowy w 2017r
 5. Wniosek dot. zwiększenia potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 6. Oświadczenie pracownika w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania w związku z dojazdami do pracy
 7. Certyfikat rezydencji: CFR-1, CFR-2
 8. Rachunek dla obcokrajowca (16.05.2008 pdf, plik doc)
 9. Oświadczenie dla stypendysty i studenta
 10. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 11. Wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego
 12. Oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym lub pobierającej zasiłek macierzyński
 13. Kody do wypełniana dokumentów ZUS (doc)
 14. Oświadczenie o przekroczeniu limitu podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (aktywny pdf)  
 15. Oświadczenie do uzyskania zasiłku opiekuńczego
 16. Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
 17. Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 18. Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 19. Dane o wychowankach, uczniach, studentach, słuchaczach posiadających przyznany stopień niepełnosprawności (aktywny pdf)
 20. Wniosek dot. zaprzestania stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu  
 21. Oświadczenie dot. zaprzestania pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych  
 22. Oświadczenie dot. zaprzestania stosowania podwyższonych kosztów uzyskania  

Druki Działu Spraw Osobowych 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (25.08.2009)
 2.  
 3. Druk CBD: Przyjęcie do pracy, zmiana lub korekta danych, przejście na emeryturę - obowiązuje pracowników
 4. Druk CBD: Przyjęcie, zmiana lub korekta danych, przejście na emeryturę - obowiązuje uczestników studiów doktoranckich
 5. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (30.01.2008)

  Medale, Ordery i Odznaki:
   
 6. Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia (22.01.2013)  
 7. Wniosek o nadanie "Medalu za Długoletnią Służbę" (20.01.2014)
 8. Wniosek o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" (30.01.2008)
 9. Wniosek o nadanie odznaki "Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej" (30.01.2008)

 

   

© Politechnika Śląska
Ostatnia modyfikacja 03.02.2017