Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  
 


Dział Techniczny i Inwestycji

Kierownik: mgr inż. Maria JANIK
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18
pokój 540

tel.: 032 237-1562, 032 237-2186

 • dokonywanie wymaganych ustawą „Prawo budowlane” okresowych przeglądów technicznych obiektów Uczelni i opracowywanie na ich podstawie materiałów do planów remontów, przebudów i rozbiórek
 • realizacja planu rzeczowo-finansowego robót budowlanych oraz kontrola wydatkowania przyznanych środków
 • współdziałanie w doborze wykonawców z Biurem Zamówień Publicznych
 • przygotowywanie zleceń dotyczących robót budowlanych zgodnie z procedurą ustaloną przez Biuro Zamówień Publicznych
 • prowadzenie nadzoru technicznego i dokonywanie odbiorów robót zakończonych
 • kontrola dokumentacji techniczno-finansowej związanej z prowadzonymi remontami i inwestycjami
 • archiwizacja dokumentacji technicznej obiektów Uczelni
 • planowanie i bilansowanie robót budowlanych stosownie do ustawy „Prawo zamówień publicznych”
 • weryfikacja wniosków o otwarcie zadania inwestycyjnego / modernizacyjnego
 • sporządzanie protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust.1 p.1 lit a i p.2 (za wyjątkiem badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej)
 • udzielanie pomocy zarządcom obiektów budowlanych w sprawach dotyczących prowadzenia książek obiektów

Protokół awaryjny (Jako przewidywany zakres robót należy określić:

 • roboty niezbędne do wykonania w celu zapobieżenia zagrożeniu i powiększania się szkody,
 • bardzo pilne roboty, które należy wykonać w celu usunięcia skutków awarii wraz z ich uzasadnieniem.)
 •  

  © Politechnika Śląska
  Ostatnia modyfikacja 24.10.2017