Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  
 

Sekcja Podatków i ZUS

Kierownik: mgr Bożena SROKA
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 p. 254, tel.: 032 237-1183, 032 237-2665

Dane do Płatnika:
Nazwa Firmy: POLITECHNIKA ŚLĄSKA
NIP: 631-020-07-36,
REGON: 000001637
Nazwa Skrócona: POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Doktoranci rozpoczynający studia doktoranckie od roku akademickiego 2019/2020 podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i na fundusz pracy.
Dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu po wypełnieniu oświadczenia.

Informacja dotycząca pracowników zgłaszających członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Informacja o zmianach dotyczących urlopu i zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.

W dniu 17.06.2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28.05.2013 r. o zmianie ustawy-Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy zmieniają między innymi przepisy Kodeksu pracy w części dotyczącej urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

Nowy wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi:

 1. do 6 tygodni- w razie urodzenia albo przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
 2. do 8 tygodni- w razie urodzenia albo przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka,
 3. do 3 tygodni- w razie korzystania z uprawnień do minimalnego wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Urlop Rodzicielski przysługuje w wymiarze do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (lub przyjętych na wychowanie), bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze
(6, 8 lub 3 tygodni).

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo lub w częściach (maksymalnie 3 cz. nie krótsze niż 8 tygodni).

Zasiłek macierzyński za okres w/w urlopów

Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości:

 • 80 % podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w przypadku jeżeli pracownica nie później niż w ciągu 14 dni po porodzie lub po przyjęciu dziecka na wychowanie (wystąpieniu do sądu o przysposobienie lub ustanowienie rodziny zastępczej) wystąpi z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze,
 • 100 % za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  i
  60 % za okres urlopu rodzicielskiego w przypadku nie spełnienia powyższych warunków.

UWAGA: Rodzice mogą się dzielić uprawnieniami do urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu!

Od 01.01.2010 r. ZUS nie wydaje legitymacji ubezpieczeniowych. Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej są:

 1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
 •  druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub

 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub

 •  legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.

 1. Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki ZUS RMUA + ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA),

 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,

 •  legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia-dotyczy tylko KRUS,

 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki-legitymacje szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,

 • w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

 1. Dla emerytów/rencistów:
 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz legitymacja emeryta lub rencisty,

 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS,

 • aktualny odcinek emerytury lub renty,

 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty (odcinek przekazu lub wyciąg).

Pismem z dn. 29.01.2009r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu wyjaśnił sprawę zasad realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że „ Nagroda Rektora” i „Premia B”, jest faktycznie wypłacana Naszym pracownikom w ustalonej pełnej wysokości za okres pobierania zasiłku i dlatego składników tych nie należało i nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku.

 Jak sprawdzać informacje o stanie konta przesyłane ubezpieczonym przez ZUS? 

Od dnia 01.01.2009r. współmałżonek, który posiada status osoby bezrobotnej
(tzn. jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy)
będzie z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu i nie będzie mógł być już zgłoszony jako członek rodziny.
(Art. 1 pkt 35 lit. b ustawy z 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
 finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2007r. nr 166 poz. 1172)

Od dnia 16.07.2001r.
dokonujemy zgłoszeń z tytułu umowy zlecenie/dzieło do ZUS za pomocą aplikacji umieszczonej
na stronie internetowej Administracji Centralnej Politechniki Śląskiej
http://archiwalna.polsl.pl/adc/
zgłaszamy tylko niżej wymienionych pracowników:
- obcych pracowników (041100)
- doktorantów (041100)
- bezrobotnych (041100)
- emerytów (041110)
- niepełnosprawnych (041101, 041102, 041103)
- rencistów (041120, 041121, 041122, 041123)
 

 

Programy ZUS:

Program Płatnik wersja 8.01.001.

Uwaga!

 1. Przed instalacją nie jest wymagane odinstalowanie poprzedniej wersji programu "Płatnik" program instalacyjny zainstaluje nową wersję działającą niezależnie od poprzedniej.
 2. Aby poprawnie zainstalować program w systemie Windows NT/2000/XP należy zalogować się do systemu z uprawnieniami administratora.

************************************************************************************************************

Ubezpieczenie zdrowotne

Jeden z rodziców może mieć zgłoszone dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego do 18 roku życia.
Dzieci powyżej 18 a poniżej 26 roku życia  mogą być zgłoszone przez rodziców do ubezpieczenia zdrowotnego tylko pod warunkiem pobierania nauki. Dlatego też rodzice proszeni są o dostarczenie do pokoju 254 (ul. Konarskiego 18) zaświadczeń o pobieraniu nauki przez dzieci w aktualnym roku szkolnym
.

W przypadku zakończenia pobierania nauki przez dziecko rodzice proszeni są o poinformowanie.

Wyrejestrowanie studenta/doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego.

TABELE:

PODSTAWOWA TABELA ZUS

Rodzaj ubezpieczenia Pracodawca Pracownik
Emerytalne 9,76 % 9,76 %
Rentowe 6,50 % (od 01.02.2012, a 4,50 % do 31.01.2012) 1,50 % (od 01.01.2008)
Chorobowe - 2,45 %
Wypadkowe (dla Pol.Śl.) 0,93 %  (od 01.04.2009) -
Fundusz Pracy 2,45 % -
Fundusz Emerytur Pomostowych 1,50 %  (od 01.01.2010) -
Zdrowotne (NFZ) - 9 %
Składka Zdrowotna  Opłacana z Budżetu
(studenci, doktoranci)
46,80 zł (tj. 9% z 520 zł) (od 01.11.2009)
Najniższe wynagrodzenie 1 600,00 zł
Kwota rocznego ograniczenia podstawy
wymiaru składki emerytalnej i rentowej
105 780,00 zł

Student Studiów Doktoranckich a ubezpieczenia ZUS

Rodzaj ubezpieczenia Charakter Uwagi
Emerytalno - Rentowe Dobrowolny sami zgłaszają się do ZUS (o ile chcą) i ubezpieczają poprzez ZUS
- wszystkie formalności załatwia ZUS.
Chorobowe i Wypadkowe Nie podlegają Mogą zgłosić potrącanie składki grupowej PZU ubezpieczenie NW
Zdrowotne (NFZ) Obowiązkowy Płaci budżet - na podstawie "Oświadczenia Stypendysty" p. druki
Składka Zdrowotna
Opłacana z Budżetu
28,21 zł  1.06.2000 - 31.05.2001
31,47 zł  1.06.2001 - 31.05.2002
32,40 zł 1.06.2002 - 31.12.2002
33,44 zł  1.01.2003 - 31.12.2003
34,65 zł 1.01.2004 -31.12.2004
35,70 zł  1.01.2005 - 31.12.2005
36,75 zł  1.01.2006 - 31.12.2006
37,80 zł  1.01.2007 - 31.10.2009
46,80 zł 1.11.2009 -

Obowiązujące zasiłki ZUS

Zasiłki opiekuńcze
          
Do uzyskania zasiłku opiekuńczego wymagane są wnioski:

 • Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
 • Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
 • Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
 •  

  Świadczenia rodzinne od 01.09.2006 wypłaca urząd gminy.

  Zasiłek pogrzebowy

  Kwota lub procent Rodzaj Okres obowiązywania
  4 000,00 zł stawka jednorazowa 01.03.2011 -
  6 406,16 zł stawka jednorazowa 01.12.2010 - 28.02.2011
  6 395,70 zł stawka jednorazowa 01.09.2010 - 30.11.2010
  6 632,76 zł stawka jednorazowa 01.06.2010 - 31.08.2010
  6 487,20 zł stawka jednorazowa 01.03.2010 - 31.05.2010
  6 227,72 zł stawka jednorazowa 01.12.2009 - 28.02.2010
  6 162,96 zł stawka jednorazowa 01.09.2009 - 30.11.2009
  6 371,22 zł stawka jednorazowa 01.06.2009 - 31.08.2009
  6 193,10 zł stawka jednorazowa 01.03.2009 - 31.05.2009
  5 937,10 zł stawka jednorazowa 01.12.2008 - 28.02.2009
  5 902,72 zł stawka jednorazowa 01.09.2008 - 30.11.2008
  5 967,96 zł stawka jednorazowa 01.06.2008 - 31.08.2008
  5 799,66 zł stawka jednorazowa 01.03.2008 - 31.05.2008
  5 406,82 zł stawka jednorazowa 01.12.2007 - 29.02.2008
  5 288,68 zł stawka jednorazowa 01.09.2007 - 30.11.2007
  5 418,28 zł stawka jednorazowa 01.06.2007 - 31.08.2007
  5 325,02 zł stawka jednorazowa 01.03.2007 - 31.05.2007
  4 929,32 zł stawka jednorazowa 01.12.2006 - 28.02.2007
  4 854,54 zł stawka jednorazowa 01.09.2006 - 30.11.2006
  5 060,36 zł stawka jednorazowa 01.06.2006 - 31.08.2006
  5 057,24 zł stawka jednorazowa 01.03.2006 - 31.05.2006
  4 694,48 zł stawka jednorazowa 01.12.2005 - 28.02.2006
  4 637,06 zł stawka jednorazowa 01.09.2005 - 30.11.2005
  4 830,90 zł stawka jednorazowa 01.06.2005 - 31.08.2005
  4 810,92 zł stawka jednorazowa 01.03.2005 - 31.05.2005
  4 539,86 zł stawka jednorazowa 01.12.2004 - 28.02.2005
  4 461,06 zł stawka jednorazowa 01.09.2004 - 30.11.2004
  4 664,34 zł stawka jednorazowa 01.06.2004 - 31.08.2004
  4 553,68 zł stawka jednorazowa 01.03.2004 - 31.05.2004
  4 320,04 zł stawka jednorazowa 01.12.2003 - 29.02.2004
  4 282,02 zł stawka jednorazowa 01.09.2003 - 30.11.2003
  4 457,36 zł stawka jednorazowa 01.06.2003 - 31.08.2003
  4 450,82 zł stawka jednorazowa 01.03.2003 - 31.05.2003
  4 191,62 zł stawka jednorazowa 01.12.2002 - 28.02.2003
  4 123,90 zł stawka jednorazowa 01.09.2002 - 30.11.2002

  Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłków chorobowych

  Kwota lub procent Rodzaj Okres obowiązywania
  96,3 % wskaźnik procentowy 01.01.2013 - 31.03.2013
  97,5 % wskaźnik procentowy 01.10.2012 - 31.12.2012
  106,7 % wskaźnik procentowy 01.07.2012 - 30.09.2012
  106,6 % wskaźnik procentowy 01.04.2012 - 30.06.2012
  98,5 % wskaźnik procentowy 01.01.2012 - 31.03.2012
  97,9 % wskaźnik procentowy 01.10.2011 - 31.12.2011
  108,2 % wskaźnik procentowy 01.07.2011 - 30.09.2011
  107,5 % wskaźnik procentowy 01.04.2011 - 30.06.2011
  96,6 % wskaźnik procentowy 01.01.2011 - 31.03.2011
  98,6 % wskaźnik procentowy 01.10.2010 - 31.12.2010
  106,5 % wskaźnik procentowy 01.07.2010 - 30.09.2010
  105,3 % wskaźnik procentowy 01.04.2010 - 30.06.2010
  97,7 % wskaźnik procentowy 01.01.2010 - 31.03.2010
  99,5 % wskaźnik procentowy 01.10.2009 - 31.12.2009
  107,3 % wskaźnik procentowy 01.07.2009 - 30.09.2009
  104,9 % wskaźnik procentowy 01.04.2009 - 30.06.2009
  99,5 % wskaźnik procentowy 01.01.2009 - 31.03.2009
  101,8 % wskaźnik procentowy 01.10.2008 - 31.12.2008
  110,4 % wskaźnik procentowy 01.07.2008 - 30.09.2008
  109,7 % wskaźnik procentowy 01.04.2008 - 30.06.2008
  99,8 % wskaźnik procentowy 01.01.2008 - 31.03.2008
  99,3 % wskaźnik procentowy 01.10.2007 - 31.12.2007
  109,9 % wskaźnik procentowy 01.07.2007 - 30.09.2007
  109,7 % wskaźnik procentowy 01.04.2007 - 30.06.2007
  97,4 % wskaźnik procentowy 01.01.2007 - 31.03.2007
  96,0 % wskaźnik procentowy 01.10.2006 - 31.12.2006
  107,8 % wskaźnik procentowy 01.07.2006 - 30.09.2006
  109,1 % wskaźnik procentowy 01.04.2006 - 30.06.2006
  97,2 % wskaźnik procentowy 01.01.2006 - 31.03.2006
  96,4 % wskaźnik procentowy 01.10.2005 - 31.12.2005
  106,4 % wskaźnik procentowy 01.07.2005 - 30.09.2005
  107,8 % wskaźnik procentowy 01.04.2005 - 30.06.2005
  100,0 % wskaźnik procentowy 01.01.2005 - 31.03.2005
  100,0 % wskaźnik procentowy 01.10.2004 - 31.12.2004
  108,0 % wskaźnik procentowy 01.07.2004 - 30.09.2004
  106,3 % wskaźnik procentowy 01.04.2004 - 30.06.2004
  96,9 % wskaźnik procentowy 01.01.2004 - 31.03.2004
  96,2 % wskaźnik procentowy 01.10.2003 - 31.12.2003
  106,3 % wskaźnik procentowy 01.07.2003 - 30.09.2003
  107,9 % wskaźnik procentowy 01.04.2003 - 30.06.2003

  Najniższe emerytury i renty

  Kwota lub procent Rodzaj Okres obowiązywania
  799,18 zł najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna od 01.03.2012
  613,38 zł najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 01.03.2012
  959,02 renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa od 01.03.2012
  736,06 renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową od 01.03.2012
  671,31 zł przyznawane
   po raz pierwszy,
  682,67 - zwaloryzowane
  renta socjalna (zawieszania po przekroczeniu 2457,20 zł przychodu) od 01.03.2012

  Dodatki do emerytur i rent

  Kwota lub procent Rodzaj Okres obowiązywania
  195,67 zł dodatek pielęgnacyjny od 01.03.2012
  293,51 zł dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji od 01.03.2012
  367,79 zł dodatek dla sieroty zupełnej od 01.03.2012
  195,67 zł dodatek kombatancki od 01.03.2012
  29,35 zł dodatek kompensacyjny od 01.03.2012
  195,67 zł dodatek za tajne nauczanie od 01.03.2012
  od 9,81 zł

  do 195,67 zł

  dodatek dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 01.03.2012
  671,31 zł - przyznawane
   po raz pierwszy,
  682,67 - zwaloryzowane
  dodatek dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych od 01.03.2012

  Kwota maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku przekroczenia limitu ograniczającego

  Kwota lub procent Rodzaj Okres obowiązywania
  528,00 zł emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (24% kwoty bazowej) od 01.03.2012
  396,03 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (18% kwoty bazowej) od 01.03.2012
  448,83 zł renta rodzinna, do której uprawniona jest 1 osoba (20,4% kwoty bazowej) od 01.03.2012

  Limity dopuszczalnych przychodów dla emerytów i rencistów

  Zmniejszenie Świadczenia Zawieszenie Świadczenia Obowiązuje OD:
  29 772,30 zł 55 291,00 zł 2012 -  Limit Rok
  2 457,20 zł 4 563,30 zł 01.12.2012 - Limit Miesiąc
  2 447,80 zł 4 545,90 zł 01.09.2012 - Limit Miesiąc
  2 552,30 zł 4 740,00 zł 01.06.2012 - Limit Miesiąc
  2 510,80 zł 4 662,80 zł 01.03.2012 - Limit Miesiąc
  28 444,40 zł 52 824,80 zł 2011 -  Limit Rok
  2 391,20 zł 4 440,80 zł 01.12.2011 - Limit Miesiąc
  2 356,30 zł 4 376,00 zł 01.09.2011 - Limit Miesiąc
  2 426,50 zł 4 506,30 zł 01.06.2011 - Limit Miesiąc
  2 406,80 zł 4 469,70 zł 01.03.2011 - Limit Miesiąc
  27 093,40 zł 50 316,10 zł 2010 -  Limit Rok
  2 242,20 zł 4 164,00 zł 01.12.2010 - Limit Miesiąc
  2 238,50 zł 4 157,30 zł 01.09.2010 - Limit Miesiąc
  2 321,50 zł 4 311,30 zł 01.06.2010 - Limit Miesiąc
  2 270,60 zł 4 216,70 zł 01.03.2010 - Limit Miesiąc
  25 999,80 zł 48 285,20 zł 2009 -  Limit Rok
  2 179,70 zł 4 048,10 zł 01.12.2009 - Limit Miesiąc
  2 157,10 zł 4 006,00 zł 01.09.2009 - Limit Miesiąc
  2 230,00 zł 4 141,30 zł 01.06.2009 - Limit Miesiąc
  2 167,60 zł 4 025,60 zł 01.03.2009 - Limit Miesiąc
  24 416,90 zł 45 345,60 zł 2008 -  Limit Rok
  2 078,00 zł 3 859,20 zł 01.12.2008 - Limit Miesiąc
  2 066,00 zł 3 836,80 zł 01.09.2008 - Limit Miesiąc
  2 088,80 zł 3 879,20 zł 01.06.2008 - Limit Miesiąc
  2 029,90 zł 3 769,80 zł 01.03.2008 - Limit Miesiąc
  1 892,40 zł 3 514,50 zł 01.12.2007 - Limit Miesiąc
  22 176,90 zł 41 185,40 zł 2007 -  Limit Rok

  Limity dopuszczalnych przychodów dla emerytów i rencistów

  KWOTA RODZAJ Okres obowiązywania
  2 457,20 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2012 - 28.02.2013
  4 563,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2012 - 28.02.2013
  2 447,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2012 - 30.11.2012
  4 545,90 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2012 - 30.11.2012
  2 552,30 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2012 - 31.08.2012
  4 740,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2012 - 31.08.2012
  2 510,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2012 - 31.05.2012
  4 662,80 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2012 - 31.05.2012
  2 391,20 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2011 - 28.02.2012
  4 440,80 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2011 - 28.02.2012
  2 356,30 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2011 - 30.11.2011
  4 376,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2011 - 30.11.2011
  2 426,50 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2011 - 31.08.2011
  4 506,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2011 - 31.08.2011
  2 406,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2011 - 31.05.2011
  4 469,70 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2011 - 31.05.2011
  2 242,20 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2010 - 28.02.2011
  4 164,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2010 - 28.02.2011
  2 238,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2010 - 30.11.2010
  4 157,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2010 - 30.11.2010
  2 321,50 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2010 - 31.08.2010
  4 311,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2010 - 31.08.2010
  2 270,60 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2010 - 31.05.2010
  4 216,70 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2010 - 31.05.2010
  2 179,70 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2009 - 28.02.2010
  4 048,10 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2009 - 28.02.2010
  2 157,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2009 - 30.11.2009
  4 006,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2009 - 30.11.2009
  2 230,00 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2009 - 31.08.2009
  4 141,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2009 - 31.08.2009
  2 167,60 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2009 - 31.05.2009
  4 025,60 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2009 - 31.05.2009
  2 078,00 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2008 - 28.02.2009
  3 859,20 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2008 - 28.02.2009
  2 066,00 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2008 - 30.11.2008
  3 836,80 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2008 - 30.11.2008
  2 088,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2008 - 31.08.2008
  3 879,20 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2008 - 31.08.2008
  2 029,90 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2008 - 31.05.2008
  3 769,80 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2008 - 31.05.2008
  1 892,40 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2007 - 28.02.2008
  3 514,50 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2007 - 28.02.2008
  1 851,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2007 - 30.11.2007
  3 437,70 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2007 - 30.11.2007
  1 896,40 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2007 - 30.08.2007
  3 521,90 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2007 - 30.08.2007
  1 863,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2007 - 31.05.2007
  3 461,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2007 - 31.05.2007
  1 725,30 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2006 - 28.02.2007
  3 240,10 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2006 - 28.02.2007
  1 699,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2006 - 30.11.2006
  3 155,70 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2006 - 30.11.2006
  1 771,20 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2006 - 31.08.2006
  3 289,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2006 - 31.08.2006
  1 770,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2006 - 31.05.2006
  3 287,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2006 - 31.05.2006
  1 643,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2005 - 28.02.2006
  3 051,50 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2005 - 28.02.2006
  1 623,00 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2005 - 30.11.2005
  3 014,10 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2005 - 30.11.2005
  1 690,90 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2005 - 31.08.2005
  3 140,10 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2005 - 31.08.2005
  1 683,90 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2005 - 31.05.2005
  2 951,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2005 - 31.05.2005
  1 589,00 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2004 - 28.02.2005
  2 951,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2004 - 28.02.2005
  1 561,40 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2004 - 30.11.2004
  2 899,70 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2004 - 30.11.2004
  1 632,60 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2004 - 31.08.2004
  3 031,90 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2004 - 31.08.2004
  1 593,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2003 - 31.05.2004
  2 959,90 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2003 - 31.05.2004
  1 512,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2003 - 29.02.2004
  2 808,10 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2003 - 29.02.2004
  1 498,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2003 - 30.11.2003
  2 783,40 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2003 - 30.11.2003
  1 560,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2003 - 31.08.2003
  2 897,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2003 - 31.08.2003
  1 557,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2003 - 31.05.2003
  2 893,10 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2003 - 31.05.2003
  1 467,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2002 - 28.02.2003
  2 724,60 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2002 - 28.02.2003
  1 443,40 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2002 - 30.11.2002
  2 680,60 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2002 - 30.11.2002
  1 508,90 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2002 - 31.08.2002
  2 802,20 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2002 - 31.08.2002
  1 507,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2002 - 31.05.2002
  2 798,90 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2002 - 31.05.2002
  1 433,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2001 - 28.02.2002
  2 661,50 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2001 - 28.02.2002
  1 404,90 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2001 - 30.11.2001
  2 609,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2001 - 30.11.2001
  1 430,50 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2001 - 31.08.2001
  2 656,70 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2001 - 31.08.2001
  29 772,30 zł roczny limit ograniczający w 2012 roku
  55 291,00 zł roczny limit zawieszający w 2012 roku
  28 444,40 zł roczny limit ograniczający w 2011 roku
  52 824,80 zł roczny limit zawieszający w 2011 roku
  27 093,40 zł roczny limit ograniczający w 2010 roku
  50 316,10 zł roczny limit zawieszający w 2010 roku
  25 999,80 zł roczny limit ograniczający w 2009 roku
  48 285,20 zł roczny limit zawieszający w 2009 roku
  24 416,90 zł roczny limit ograniczający w 2008 roku
  45 345,60 zł roczny limit zawieszający w 2008 roku
  22 176,90 zł roczny limit ograniczający w 2007 roku
  41 185,40 zł roczny limit zawieszający w 2007 roku
  20 732,70 zł roczny limit ograniczający w 2006 roku
  38 503,40 zł roczny limit zawieszający w 2006 roku
  19 814,50 zł roczny limit ograniczający w 2005 roku
  36 797,40 zł roczny limit zawieszający w 2005 roku
  18 976,60 zł roczny limit ograniczający w 2004 roku
  35 241,70 zł roczny limit zawieszający w 2004 roku
  18 296,40 zł roczny limit ograniczający w 2003 roku
  33 978,70 zł roczny limit zawieszający w 2003 roku
  17 711,50 zł roczny limit ograniczający w 2002 roku
  32 892,70 zł roczny limit zawieszający w 2002 roku

  Kwota bazowa

  Kwota lub procent Rodzaj Okres obowiązywania
  2 974,69 stawka miesięczna 01.03.2012 - 28.02.2013
  2 822,66 zł stawka miesięczna 01.03.2011 - 28.02.2012
  2 716,71 zł stawka miesięczna 01.03.2010 - 28.02.2011
  2 578,26 stawka miesięczna 01.03.2009 - 28.02.2010
  2 275,37 zł stawka miesięczna 01.03.2008 - 28.02.2009
  2 059,92 zł stawka miesięczna 01.03.2007 - 29.02.2008
  1 977,20 zł stawka miesięczna 01.03.2006 - 28.02.2007
  1 903,03 zł stawka miesięczna 01.03.2005 - 28.02.2006
  1 829,24 zł stawka miesięczna 01.03.2004 - 28.02.2005
  1 862,62 zł stawka miesięczna 01.03.2003 - 29.02.2004
  1 775,89 zł stawka miesięczna 01.06.2002 - 28.02.2003
  1 683,27 zł stawka miesięczna 01.06.2001 - 31.05.2002
  1 540,20 zł stawka miesięczna 01.03.2001 - 31.05.2001

  Minimalna kwota deklarowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

  Kwota
  lub
  procent
  Rodzaj Stawka składki
  zdrowotnej
  Okres
  obowiązywania
  2 828,31 zł stawka do naliczania = 9% 254,55 zł 01.01.2012 - 31.12.2012
  2 704,31 zł stawka do naliczania = 9% 243,39 zł 01.01.2011 - 31.12.2011
  2 592,46 zł stawka do naliczania = 9% 233,32 zł 01.01.2010 - 31.12.2010
  2 491,57 zł stawka do naliczania = 9% 224,24 zł 01.03.2009 - 31.12.2009
  2 392,76 zł stawka do naliczania = 9% 215,35 zł 01.12.2008 - 28.02.2009
  2 364,27 zł stawka do naliczania = 9% 212,78 zł 01.09.2008 - 30.11.2008
  2 287,40 zł stawka do naliczania = 9% 205,87 zł 01.06.2008 - 31.08.2008
  2 328,80 zł stawka do naliczania = 9% 209,59 zł 01.03.2008 - 31.05.2008
  2 168,30 zł stawka do naliczania = 9% 195,15 zł 01.12.2007 - 29.02.2008
  2 109,46 zł stawka do naliczania = 9% 189,85 zł 01.08.2007 - 30.11.2007
  2 053,34 zł stawka do naliczania = 9% 184,80 zł 01.06.2007 - 31.08.2007
  2 116,88 zł stawka do naliczania = 9% 190,52 zł 01.03.2007 - 31.05.2007
  1 970,65 zł stawka do naliczania = 9% 177,36 zł 01.01.2007 - 28.02.2007
  1 970,65 zł stawka do naliczania = 8,75% 172,43 zł 01.12.2006 - 31.12.2006
  1 936,75 zł stawka do naliczania = 8,75% 169,47 zł 01.09.2006 - 30.11.2006
  1 904,66 zł stawka do naliczania = 8,75% 166,66 zł 01.06.2006 - 31.08.2006
  2 002,91 zł stawka do naliczania = 8,75% 175,25 zł 01.03.2006 - 31.05.2006
  1 871,73 zł stawka do naliczania = 8,75% 163,78 zł 01.01.2006 - 28.02.2006
  1 871,73 zł stawka do naliczania = 8,50% 159,10 zł 01.12.2005 - 31.12.2005
  1 852,73 zł stawka do naliczania = 8,50% 157,48 zł 01.09.2005 - 30.11.2005
  1 818,93 zł stawka do naliczania = 8,50% 154,61 zł 01.06.2005 - 31.08.2005
  1 910,99 zł stawka do naliczania = 8,50% 162,43 zł 01.03.2005 - 31.05.2005
  1 822,13 zł stawka do naliczania = 8,50% 154,88 zł 01.01.2005 - 28.02.2005
  1 822,13 zł stawka do naliczania = 8,25% 150,33 zł 01.12.2004 - 31.12.2004
  1 799,46 zł stawka do naliczania = 8,25% 148,46 zł 01.09.2004 - 30.11.2004
  1 782,47 zł stawka do naliczania = 8,25% 147,05 zł 01.06.2004 - 31.08.2004
  1 861,44 zł stawka do naliczania = 8,25% 153,57 zł 01.03.2004 - 31.05.2004
  1 756,19 zł stawka do naliczania = 8,25% 144,89 zł 01.01.2004 - 29.02.2004
  1 756,19 zł stawka do naliczania = 8,00% 140,50 zł 01.12.2003 - 31.12.2003
  1 717,37 zł stawka do naliczania = 8,00% 137,39 zł 01.09.2003 - 30.11.2003
  1 689,63 zł stawka do naliczania = 8,00% 135,17 zł 01.06.2003 - 31.08.2003
  1 779,43 zł stawka do naliczania = 8,00% 142,35 zł 01.04.2003 - 31.05.2003
  1 335,25 zł stawka do naliczania = 8,00% 106,82 zł 01.03.2003 - 31.03.2003
  1 257,49 zł stawka do naliczania = 8,00% 100,60 zł 01.01.2003 - 28.02.2003
  1 257,49 zł stawka do naliczania = 7,75% 97,46 zł 01.12.2002 - 31.12.2002
  1 237,17 zł stawka do naliczania = 7,75% 95,88 zł 01.09.2002 - 30.11.2002
  1 293,32 zł stawka do naliczania = 7,75% 100,23 zł 01.06.2002 - 31.08.2002
  1 291,79 zł stawka do naliczania = 7,75% 100,11 zł 01.03.2002 - 31.05.2002
  1 228,37 zł stawka do naliczania = 7,75% 95,20 zł 01.12.2001 - 28.02.2002
  1 204,15 zł stawka do naliczania = 7,75% 93,32 zł 01.09.2001 - 30.11.2001
  1 226,13 zł stawka do naliczania = 7,75% 95,03 zł 01.06.2001 - 31.08.2001
  1 231,04 zł stawka do naliczania = 7,75% 95,41 zł 01.03.2001 - 31.05.2001

  WYNAGRODZENIA

  Kwota
  lub
  procent
  Rodzaj Okres
  obowiązywania
  3 510,22 zł przeciętne w III kwartale 2012 r. X
  3 496,82 zł przeciętne w II kwartale 2012 r. X
  3 646,09 zł przeciętne w I kwartale 2012 r. X
  3 399,52 zł przeciętne w 2011 r. X
  3 416,00 zł przeciętne w IV kwartale 2011 r. X
  3 416,00 zł przeciętne w III kwartale 2011 r. X
  3 366,11 zł przeciętne w II kwartale 2011 r. X
  3 466,33 zł przeciętne w I kwartale 2011 r. X
  3 224,98 zł przeciętne w 2010 r. X
  3 438,21 zł przeciętne w III kwartale 2010 r. X
  3 203,08 zł przeciętne w III kwartale 2010 r. X
  3 197,85 zł przeciętne w II kwartale 2010 r. X
  3 316,38 zł przeciętne w I kwartale 2010 r. X
  3 102,96 zł przeciętne w 2009 r. X
  3 243,60 zł przeciętne w IV kwartale 2009 r. X
  3 113,86 zł przeciętne w III kwartale 2009 r. X
  3 081,48 zł przeciętne w II kwartale 2009 r. X
  3 185,61 zł przeciętne w I kwartale 2009 r. X
  2 943,88 zł przeciętne w 2008 r. X
  3 096,55 zł przeciętne w IV kwartale 2008 r. X
  2 968,55 zł przeciętne w III kwartale 2008 r. X
  2 951,36 zł przeciętne w II kwartale 2008 r. X
  2 983,98 zł przeciętne w I kwartale 2008 r. X
  2 691,03 zł przeciętne w 2007 r. X
  2 899,83 zł przeciętne w IV kwartale 2007 r. X
  2 703,41 zł przeciętne w III kwartale 2007 r. X
  2 644,34 zł przeciętne w II kwartale 2007 r. X
  2 709,14 zł przeciętne w I kwartale 2007 r. X
  2 477,23 zł przeciętne w 2006 r. X
  2 662,51 zł przeciętne w IV kwartale 2006 r. X
  2 464,66 zł przeciętne w III kwartale 2006 r. X
  2 427,27 zł przeciętne w II kwartale 2006 r. X
  2 530,18 zł przeciętne w I kwartale 2006 r. X
  2 380,29 zł przeciętne w 2005 r. X
  2 528,62 zł przeciętne w IV kwartale 2005 r. X
  2 347,24 zł przeciętne w III kwartale 2005 r. X
  2 318,53 zł przeciętne w II kwartale 2005 r. X
  2 415,45 zł przeciętne w I kwartale 2005 r. X
  2 289,57 zł przeciętne w 2004 r. X
  2 405,46 zł przeciętne w IV kwartale 2004 r. X
  2 269,93 zł przeciętne w III kwartale 2004 r. X
  2 230,53 zł przeciętne w II kwartale 2004 r. X
  2 332,17 zł przeciętne w I kwartale 2004 r. X
  2 201,47 zł przeciętne w 2003 r. X
  2 276,84 zł przeciętne w IV kwartale 2003 r. X
  2 160,02 zł przeciętne w III kwartale 2003 r. X
  2 141,01 zł przeciętne w II kwartale 2003 r. X
  2 228,68 zł przeciętne w I kwartale 2003 r. X
  2 133,21 zł przeciętne w 2002 r. X
  2 225,41 zł przeciętne w IV kwartale 2002 r. X
  2 095,81 zł przeciętne w III kwartale 2002 r. X
  2 061,95 zł przeciętne w II kwartale 2002 r. X
  2 043,55 zł przeciętne w I kwartale 2002 r. X
  2 061,95 zł przeciętne w 2001 r. X
  2 152,99 zł przeciętne w IV kwartale 2001 r. X
  2 047,29 zł przeciętne w III kwartale 2001 r. X
  2 006,92 zł przeciętne w II kwartale 2001 r. X
  2 043,55 zł przeciętne w I kwartale 2001 r. X
  1 923,81 zł przeciętne w 2000 r. X
  2 051,74 zł przeciętne w IV kwartale 2000 r. X
  1 905,76 zł przeciętne w II kwartale 2000 r. X
  1 869,78 zł przeciętne w II kwartale 2000 r. X
  1 868,65 zł przeciętne w I kwartale 2000 r. X
  1 706,74 zł przeciętne w 1999 r. X
  1 856,31 zł przeciętne w IV kwartale 1999 r. X
  1 714,00 zł przeciętne w III kwartale 1999 r. X
  1 659,48 zł przeciętne w II kwartale 1999 r. X
  1 598,52 zł przeciętne w I kwartale 1999 r. X
  1 239,49 zł przeciętne w 1998 r. X
  1 600,00 zł najniższe 1.01.2013 - 31.12.2013
  1 500,00 zł najniższe 1.01.2012 - 31.12.2012
  1 386,00 zł najniższe 1.01.2011 - 31.12.2011
  1 317,00 zł najniższe 1.01.2010 - 31.12.2010
  1 276,00 zł najniższe 1.01.2009 - 31.12.2009
  1 126,00 zł najniższe 1.01.2008 - 31.12.2008
  936,00 zł najniższe 1.01.2007 - 31.12.2007
  899,10 zł najniższe
  (nie może być niższe niż 719,28 zł w ciągu pierwszego roku pracy)
   1.01.2006 - 31.12.2006
  111 390,00 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki emerytalnej i rentowej
  1.01.2013 - 31.12.2013
  105 780,00 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki emerytalnej i rentowej
  1.01.2012 - 31.12.2012
  100 770,00 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki emerytalnej i rentowej
  1.01.2011 - 31.12.2011
  94 380,00 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki emerytalnej i rentowej
  1.01.2010 - 31.12.2010
  95 790,00 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki emerytalnej i rentowej
  1.01.2009 - 31.12.2009
  85 290,00 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki emerytalnej i rentowej
  1.01.2008 - 31.12.2008
  78 480,00 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki emerytalnej i rentowej
  1.01.2007 - 31.12.2007
  73 560,00 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki emerytalnej i rentowej
  1.01.2006 - 31.12.2006
  72 690,00 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki emerytalnej i rentowej
  1.01.2005 - 31.12.2005
  68 700,00 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki emerytalnej i rentowej
  1.01.2004 - 31.12.2004
  65 850,00 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki emerytalnej i rentowej
  1.01.2003 - 31.12.2003
  64 620,00 zł kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki emerytalnej i rentowej
  1.01.2002 - 31.12.2002
  62 940,00 zł

      kwota rocznego ograniczenia podstawy
  wymiaru składki  emerytalnej i  rentowej

  1.01.2001 - 31.12.2001

  © Politechnika Śląska
  Ostatnia modyfikacja 01.10.2019